logo

Založenie živnosti

  Živnostenský list - Založenie živnosti

  Založenie živnosti

  Celé založenie živnosti prebieha už iba na živnostenskom úrade. Živnostenský úrad sám zabezpečí registráciu živnostníka na daňovom úrade a v zdravotnej poisťovni. Tiež výpis z registra trestov pre žiadateľa zabezpečí samotný živnostenský úrad a to bezplatne. Živnostník v prvom roku podnikania nemá povinnosť prihlasovať sa na platbu odvodov do sociálnej poisťovne. Avšak môže sa ísť prihlásiť dobrovoľne. Po zmene v zákone nie je už potrebné na remeselné činnosti preukazovať prax. Vybavenie živnosti je v podstate veľmi pružný a rýchly proces, ktorý vybavíte na jednom mieste.

  Správne poplatky na úseku živnostenského podnikania (položka 148 prílohy zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch)

  a) Vydanie živnostenského listu

  1. na voľnú živnosť - 3 €
  2. na remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť - 16,5 €

  b) Vydanie koncesnej listiny - 33€

  c) Výpis zo živnostenského registra za jedného podnikateľa - 3 € d) Vydanie náhradného živnostenského listu alebo koncesnej listiny náhradou za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený živnostenský list alebo koncesnú listinu - 3 €

  e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni - 6,5 €

  f) Za vykonanie zmien v živnostenskom liste a zmien v koncesnej listine - 3 €

  g) Vydanie rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia na jednu alebo viac živností - 4,5 €

  h) Pozastavenie prevádzkovania živnosti alebo zmena pozastavenia prevádzkovania živnosti - 6,5 €

  i) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu 33) - 6,5 €

  j) Vydanie osvedčenia o splnení podmienok odbornej praxe- 6,5 €

  k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe - 16,5 €

  l) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike - 99,5 €

  m) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis - 3 €

  Poznámky

  1. Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet živnostenských listov a počet koncesných listín, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.

  2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.

  Pozrite si aj Ako začať podnikať?